bron luchtfoto's: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/

Lijst van reservaten in Tienen

Aardgat in Tienen

(7 ha.)
De kern van het gebied wordt reeds sinds 1986 beheerd en bestaat uit rietlanden, moerassige ruigten en een prachtig hooiland met soorten als brede en bosorchis, paddenrus.Naast levendbarende hagedis komt ook de hazelworm voor. Broedvogels zijn o.m. de rietgors en het blauwb orstje. De hooilanden worden jaarlijks gemaaid, voor het riet wordt een cyclisch maaibeheer toegepast met eenmaal maaien om de 5 jaar. Een deel van de moerassige ruigte wordt begraasd. In 2000 kon het reservaat uitbreiden met de lagergelegen weiden. Ook in 2002 werd het reservaat uitgebreid.
Inlichtingen:Eddy Sterkendries 016/820896 - eddy_sterkendries@yahoo.co.uk


(overzicht)

(detail)

Tiens Broek in Tienen

(8.1 ha.)
Dit gebied aan de rand van de decantatiebekkens van de Tiense suikerraffinaderij in de vallei van de Grote Gete is bij iedere vogelaar in de regio bekend. De decantatiebekkens zijn een storing in het landschap maar erg in trek bij tal van steltlopers. Daarnaast zijn er enkele verlaten decantatiebekkens met moerassige vegetatie waar o.m. de bruine kiekendief broedt. Het reservaat was er amper of door een grote dijkbreuk in de decantatiebekkens overspoelde het ganse gebied en bleef een dikke laag slib achter. Door toedoen van Natuurpunt werd deze sliblaag afgegraven en geplagd en is er nu een zeer fraaie pioniersvegetatie. Het gebied sluit aan bij een nog landschappelijke gave Getevallei richting Linter en bij het uniek laagveengebied van het Wissenbos. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de toekomst om samen met de afdeling Gete-Velpe een grote eenheid natuur te realiseren.
Inlichtingen: Peter Collaerts 016/778212 - peter.collaerts@scarlet.be

(overzicht)

(detail)

Rozendaalbeekvallei in Vissenaken

Dit is een smal ingesneden valleitje tussen Tienen en Vissenaken waar sinds maart 2001 gestart werd met de uitbouw van een reservaatproject dat nu reeds 9 ha. Beslaat. Het bestaat uit natte weilanden met karakteristieke knotwilgen die zullen beheerd worden als bloemrijke hooilanden. Deze 9 ha vormen de aanzet tot een grote eenheid natuur samen met de aangrenzende Velpevallei. Karakteristieke soorten zijn dotterbloem, koekoeksbloem, pinksterbloem. Er zijn ook droge graslanden met soorten als goudhaver, knoopkruid, grote bevernel. Er is een wandelpad doorheen het reservaat en de vallei aangeduid. Een prachtige landschapswandeling is opgenomen in de landschapskrant.
Inlichtingen:
Luc Nagels 016 81 73 30 - lucagraaf@telenet.be
Paul Decort 016 81 63 61- paul.decort@med.kuleuven.ac.be

<meer achtergrond over de Rozendaalbeek>


De Zijp in Goetsenhoven

Nieuw project van 1.6 ha
 

Terrassenlandschap in Kumtich

Project 'Graan voor gorzen'
 
Natuur.Café open op (>):