Verslag RWG NP velpe-mene 19 februari 2006

beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten

Moderators: LucAdmin, hugo abts, esther buysmans, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Verslag RWG NP velpe-mene 19 februari 2006

Postby hugo abts on Fri Feb 24, 2006 1:36 pm

RESERVATENWERKGROEP VELPE-MENE
Verslag RWG NP velpe-mene 19 februari 2006 (Opvelp cc velpe)

AANWEZIG: Roland Grugeon, Esther Buysmans, Georges Buelens, Peter Collaerts, Eddy Sterckendries, Lieven Deschamphelaere, Hugo Sente, Els Marjaux, Paul Decort, Katrijn Van Den Driessche, Frank Claessens, Hugo Abts, Robin Guelinckx

VERONTSCHULDIGD: Luc Nagels, Luc Briesen, André Roelants, Marc Artois, Pieter Vanormelingen, Pieter Abts

1. [U]RONDE VAN DE RESERVATEN[/U]
Oude Spoorwegzate-Getebeemden Hoegaarden-Tienen (Roland):
- maaiwerkzaamheden door de terreinploeg op het oude rangeerstation zijn zeer goed uitgevoerd; er moet wel een seintje gegeven worden aan de conservator wanneer de terreinploeg komt maaien (jaarlijks terugkerend probleem, afspraak terug benadrukken bij ploegbaas). Dit wordt beaamd door alle aanwezigen als aandachtspunt.
- paaiplaats grote gete stroomopwaarts Hoegaarden: Roland kreeg een email van de een lid van de provinciale visserij commissie Vlaams brabant ivm de door de VLM aangelegde paaiplaats te Hoegaarden. Deze zou momenteel niet meer werken doordat het peil van de grote gete 80 cm zou gezakt zijn door het wegnemen van een stuw te Hoegaarden! De paaiplaats ligt daardoor te hoog en raakt dichtgegroeid; de door Hubert Crahy voorgestelde verdieping van de paaiplaats met graafwerkzaamheden en kappingen lijken niet meteen een goede oplossing. Dit dient op terrein bekeken te worden en na te gaan in welke mate dit de visie is van de visserijcommissie en ook past in onze visie.( terugkoppelen via Pieter met NP-B-Mechelen) Ev terugkoppelen met VLM
- leigracht in de graslanden tussen Gete en spoorweg te Hoegaarden werd vrij drastisch geruimd (incl enkele meidoorns) door watering; oevers van de gete werden gemaaid door afd water. Roland heeft contact opgenomen met de verantwoordelijken van de uitvoeringen en heeft nieuwe afspraken gemaakt; er zal bekeken worden in hoeverre we het drainerende effect van deze te diepe leigracht kunnen opheffen door te stuwen. Herstel van de natuurlijke waterhuishouding op de percelen tussen leigracht en gete zou tevens een oplossing zijn voor de distelproblematiek (oorzaak: verdroging) op deze percelen.

Tiens broek (Peter):
- de toegang tot de percelen via de spoorwegzate via citrique is door suikerfabriek versperd met hoop stenen om de toegang tot de bekkens via twee toegangswegen te blokkeren om sluikstorten te voorkomen; tegen dat de percelen moeten gemaaid worden en koeien gebracht worden (juni) moet de toegang terug open zijn; dit met de nodige omzichtheid bekijken irt de gesprekken met de Tiense
- wilgenopslag in rietzone vijver en braakakker op enkele delen nog deze winter voor het broedseizoen afzetten (Peter en Robin)

[U]Velpebeemden Zuurbemde (Peter):[/U]
- de afpaling van het perceel Pepinusfort is in november gebeurd;

Snoekengracht (Georges, Hugo en Robin):
- heel wat werk werd verricht op de data vrijwillig natuurbeheer (vnl ruigtebeheer op de percelen Denonville) die grotendeels werden voorbereid door de terreinploeg (maaien en kappen opslag)
- boomgaard Roosbeek: er is een boom die over een tuin hangt en op termijn zal afbreken ( lijstje gevaarlijke bomen) ( Hugo merkt op dat de gemeente een gedeelte van de overige knotwilgen geknot heeft en dus hiervoor verantwoordelijk tekent)
- Op het marjoleinperceel van de terrassen te Kumtich zal met schapenbegrazing gewerkt worden in combinatie met gefaseerd maaibeheer. Deze winter werd een zone met veel Duinriet al gemaaid door Pieter Vanormelingen, Georges en Robin en maaisel werd op de onderliggende graanvoorgorzenakker gebracht;
- Paardjes lopen momenteel op achterste blok (perceel Smekke tot Roosbeekstraat); Het zou goed zijn voor de voorjaarsvegetatie in het elzenbroek en de uitbreidende hooilandsoorten op perceel smekke om van eind maart tot midden mei enkel op de hellinggraslanden (+ in begin verbindingsblok elzenbroek)te laten begrazen;

Aardgat (Eddy):
- Er werd heel wat winterwerk verricht door IGO Leuven, op de werkdag in najaar en zoals steeds ook door Eddy en Jef. Eddy wijst op perikelen die hij had bij het knotten.
- De maatschappij verantwoordelijk voor de hoogspanning boven het natuurgebied heeft gesignaleerd dat de onderstaande hoogstammige bomen (vnl essen en vnl op stort) moeten afgezet worden; Eddy volgt de zaak op;
- De begreppeling in de begrazingsblok werkt goed en voert oppervlakkig regenwater af;
- Geregeld duiken er zwerfkatten op door de ligging vlakbij dicht bewoonde gebied:

Blauwschuurbroek (Hugo S.)
- knotbeheer wilgen; arbeidsintensief;indien mogelijk laten uitvoeren door mensen die hout willen (mits duidelijke afspraken en opruimwerk); ev langs de straatzijde enkele wilgen vervangen door sleedoornstruweel; vitale sleedoornstruiken zijn belangrijk in dit gebiedje gezien het voorkomen van sleedoornpage;
- starten met gefaseerd verwijderen van de watercrassula in de poel tegen kwzi; best in najaarsperiode dan is de impact op amfibieën, libellen en ander waterleven minder groot. In droge nazomer als het water laag staat kan de dichte vegetatiemat van deze exoot losgestoken worden en makkelijk opgerold en verwijderd worden!
- Het was het eerste jaar dat de grote weide niet gemaaid werd; stootbegrazing met paardjes in najaar heeft goede resulaten gegeven naar structuur toe (vegetatie open winter in’)
- Moeraszegge rond peilbuis staat fors;

Rozendaalbeekvallei (Paul)

- Belangrijke uitstralingsactiviteiten voor het gebied dit jaar: Walk for nature 2006 en Dag van de natuur 2006 gaan in rozendaalbeekvallei door + activiteit in kader cursus natuurbeheer;
- visie over inrichting vijver en de aangrenzende grote zeggevegetatie met berkenopslag moet verder uitgewerkt worden rekening houdend met de momenteel aanwezige natuur- en landschapswaarden en huidige lozingspunten rioolwater;
- afkoppeling rioolwater uit gebied kan via RVK als de stad Tienen er ook volledig achter staat (punt voor directe contacten met stad Tienen); Het capteren van de 4 lozingspunten met rioolwater op de percelen van het natuurgebied in de vallei door enkele woningen die niet aangekoppeld werden op het rioleringsnetwerk moet in fase 2 of 3 van de uitvoering van de RVK Vissenaken mee opgenomen worden! Graag hiervoor directe contacten met Stad ter ondersteuning van vraag VLM
- De gevaarlijke boom boven de schuur (overkant vallei ter hoogte van vijver) zal één van de dagen aangepakt worden (afspraken via Pieter A.).
- Er moet eens nagegaan worden of de verlaten holle weg tot het natuurgebied behoort; (in rvk alleszins in reservaatsblok; met buffer???: nakijken op plan!)
- schapenbegrazing op het goudhaverperceel en aanpalende voormalige akkers zou een zeer goede aanvulling zijn op het gevoerde botanisch maaibeheer; er zijn schapenboeren geïnteresseerd om in de regiopercelen te laten begrazen gebruik makend van verplaatsbare rasters: belangrijke afspraak mbt winterbegrazing met schapen: niet bijvoederen !!!
- De restfinanciering door stad Tienen (waarvoor bedankt) zal bijzonder welkom en belangrijk zijn tegen eind 2007-2008 als er tientallen ha kunnen aangekocht worden via de RVK:
Koebos (Frank en Katrijn):

- de door het RLNH aangelegde poel stond bijzonder droog; er zou invloed kunnen zijn van de langdurige pompwerkzaamheden langs de Leuvensesteenweg; invloed van de drainages in het grasland is er zeker ook gezien de distelproblematiek; opheffen van de drainage in het grasland is wenselijk
- leuke waarnemingen voorbije jaar (vos, houtsnip, carabus auratus, Spaanse vlag (prioritair te beschermen soort van de bijlage 2 habitatrichtlijn; er moet goed gekeken worden of er populaties aanwezig zijn in het gebied !)
- Er zullen enkele hoogstamfruitbomen nabij de poel aangeplant worden
- Er werden sleedoornstruiken in de perceelsranden van de weide aangeplant

Mene-Jordaan (Lieven)
- percelen Hoxem: naar gemeente en buurtbewoners belangrijk om hier iets aan de distelproblematiek te doen. Vernatting kan vrij eenvoudig gebeuren door opstuwen van de centrale drainage; dit moet in maart zeker bekeken worden en (ev deels) uitgevoerd worden; Door vertuining van enkele bouwpercelen tot beneden aan de helling tegen de beek en verspreide bebouwing is het landschappelijk waardevol karakter van deze zone van de vallei aangestast; op een deel van de percelen dichtst bij het dorp zullen houtkanten en struwelen bevorderd worden; dmv extensieve begrazing kan het kiemingsproces van zaden van bomen en structuur van de vegetatie bevorderd worden (zomerplanning begrazing); raster moet hersteld worden (terreinploeg). Nog eens nader ter plekke te bekijken

Hazenberg – Molensteen (Hugo A.)
- belangrijke uitbreidingen verleden jaar rond Hazenberg ( Perceel Hennebel en perceel in verlengde Hazenberg en perceel in rvk langs weg tussen Molensteen en Honsem) en dit jaar een belangrijke aankoop van 1,87 ha tussen Velpe en molensteenbos!!
- Werkdag februari op Hazenberg: uitzetten hoekpalen voormalige akker
Zwartebos (Hugo A en Esther B.)

- de aankopen via ocmw in de mollendaalbeekvallei te Bierbeek behoren bij het reservaatsproject Zwartebos; zeer waardevolle kwelrijke dottergraslanden met populier beplant en een broekbos; volledig in habitatrichtlijngebied.
- Beste groeiplaats van karwijselie te Bierbeek op de drogere delen van het zwartebos werd deels opengemaakt in samenspraak met gemeente (via Esther en Frank); belangrijke zone met vochtige en schrale glanshavervegetatie (veel engelwortel, karwijselie en grote bevernel, sl sleutelbloem) waarvoor het gebied oa is aangeduid als europees beschermd gebied (en vooral voor blauwgrasland en bos)
- Bierbeek subsidieert ook de restfinanciering. Is al gebeurd voor aankoop Hazenberg/Hennebel. Zal ook voor deze gebieden gebeuren.

Paddenpoel
- Overleg over voorstel studie vernattingsproject Velpevallei Bunsbeek in omgeving van Paddenpoel in RVK begin maart. Robin, Pieter en mogelijk Hugo zullen aanwezig zijn.
bijkomende restfinanciering door stad Tienen zal bijzonder welkom en belangrijk zijn tegen eind 2007-2008 als er tientallen ha kunnen aangekocht worden via de RVK ook in het gedeelte Tienen ( Vissenaken)
Weterbeek: (Esther)
- goede resulataten met schapenbegrazing dit najaar
- maaibeheer deel oud riet; laatste jaar zeer sterke positieve ontwikkeling in hooiland
Zeyp (Robin):
- spikdoornveld: probleem ontsluiting steeds ernstiger. Alle kaartmateriaal is opgezocht (historisch + atlas buurtwegen); nu zal er de laatste keer geprobeerd worden en anders moet vrederechter uitspraak doen. Op de atlas staat wel een ontsluiting. Copie Atlas via Provincie in bezit.
- spikdoornveld: werken zijn vlot verlopen; graafmachine van Langdonken moet nog 1 dag komen (was voorlaatste dag van werken stuk) om een lange hoop aarde te verplaatsen; dit kan na het groeiseizoen en als de toegangsweg officieel is.
- er was op de laatste werkdag een enthousiaste ploeg mensen aanwezig.
- maaibeheer op de overige percelen loopt zeer goed: goed werk geleverd door terreinploeg en landbouwers


2. AANKOPEN: STAND VAN ZAKEN EN PRIORITEITEN 2006:
Dit werd toegelicht door Lieven; regelmatige stand van zaken via mails van Lieven;
3. INKOMSTEN EN RESTFINANCIERING:
Er werd een bijzondere inspanning geleverd door esther om de achterstallige jachthuur (op perceelsniveau!!!) te innen; prachtig werk! Esther wordt voor dit ondankbare monikkenwerk bedankt.
Mail Pieter Abts:
de inspanningen van de laatste jaren benadrukken onder andere door Esther, giften en de bomen verkoop.
Raming inkomsten 2005
subsidie's gemeente Bierbeek en Tienen 9051.28 euro,
giften 2005 (incl. j&p) 19022 euro, verkoop hout 16 550 (Zeyp, Rosdel en Meldert)
totaal inkomsten 44 623 euro.
Raming uitgaven 2005 aankopen van 10 ha restfinanciering 12 000 euro.
Dit wil zeggen dat we onze schuld hebben kunnen afbouwen met 32 623 euro.
Raming afrekening 2005 -37 377 euro (in het negatief).
Met andere woorden als we in 2006 nog een jaar hard werken aan de restfinanciering kunnen we 2007 schulden vrij starten.
Eind 2007 zullen we ongeveer 45 ha moeten aankopen in Rozendaalbeek en Paddepoel (60 000 euro rest financiering). Misschien nu al een verhoging bij de stad Tienen proberen te verkrijgen?4. DATA RESERVATENWERKGROEP 2006:

zomerplanning donderdagavond 9 maart om 19:45 in de Borre te Bierbeek (reservatie door Esther)

beheerevaluatie donderdagavond 31 augustus om 19:45 in pc te Oorbeek (reservatie door Luc)

winterplanning donderdagavond 19 oktober om 19:45 pc'ke in de Oude vestenstraat te Tienen (reservatie door Katrijn)

5. ZOMERPLANNING:
Planningsaanvragen voor de zomerwerken overleggen met reservatenteam en tijdig doortsturen; Pieter maakt een concept- planning op en we bespreken alles nog eens op 9 maart, waarna de planning definitief wordt.

verslag: Robin
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Reservaten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron