RVK Hoegaarden anti-erosiemaatregelen

Beleidsontwikkelingen, info en discussies over het natuur en milieubeleid, beleidswerking in de afdeling (rups, water, ruilverkaveling)

Moderators: LucAdmin, margriet vos, hugo abts, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Postby hugo abts on Tue Jul 05, 2005 11:15 am

Verzoek aan de voorzitter van het Ruilverkavelingscomité Hoegaarden en aan de VLM om in uitvoering van de mogelijkheden van de Ruilverkavelingswet in een nazorgtraject anti-erosie-erosiemaatregelen te nemen om een reeks knelpunten op te lossen. Voor het advies m.e.r. rvk willebringen zie <a href='http://www.velpe-mene.be/files/oo_mer_rvk_willebringen.pdf' target='_blank'>http://www.velpe-mene.be/files/oo_mer_rvk_...illebringen.pdf</a>Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de directeur VLM zetel Leuven,

De beëindigde ruilverkaveling Hoegaarden wordt als voorbeeld gezien van hoe een win/win situatie kan ontstaan én naar landbouw én naar natuur. Dat is ongetwijfeld het geval. Desniettemin stellen zich m.b.t. de erosie enorme problemen die o.i. rechtvaardigen dat conform de mogelijkheden van de ruilverkavelingswet het Comité terug bijeengeroepen wordt om door additionele maatregelen een oplossing te zoeken voor de desbetreffende erosieproblematiek. Er moeten lessen getrokken worden uit de gebeurtenissen van begin mei 2005 waar modderstromen tussen Hauthem, Overlaar en Hoegaarden niet alleen de structuur van de landbouwgronden danig aantastte maar ook de bewoning onder de modder plaatste. Ook bij de eerste onweders van vorige week was de erosieproblematiek weer groot.

Terwijl het vroegere knelpunt voor bebouwing van Nerm en stroomopwaarts Hoegaarden door de grazige structuur van natuurgebieden rond Rosdel minder problemen gaven voor de bebouwing was dit wel het geval voor het gebied vanaf Hauthem, richting Overlaar en Hoegaarden waar de schaalvergroting het grootst is. . De laatste 10 jaar verdwenen hier verschillende taluds en werden hier binnen de ruilverkaveling geen doortastende structurele maatregelen op het terrein genomen, die in staat bleken het erosieprobleem te voorkomen of om de taluds te verduurzamen. De ervaring in Hoegaarden leert dat de taluds die niet gebufferd werden of geen vaste perceelsgrens werden na de ruilverkaveling verdwijnen of gereduceerd worden. Ook op andere plaatsen zoals tussen de Waverse Steenweg en het Provinciaal wachtbekken werden taluds midden binnen de grootschalige percelen opgenomen en verdwijnen deze taluds ieder jaar een stuk verder met modderstromen tot gevolg. Ook op andere plaatsen zoals de berm tussen Katerspoel en Egypte, die ten delen binnen een perceel ligt bewijst dit. Deze bermen worden doorbroken al was het door een werkspoor om het gedeelte aan de andere kant van het talud te bewerken, maar waar dan enorme erosiegeulen ontstaan. Ook de ervaring van de éénmeterbermen langs de nieuwe betonwegen geeft aan dat deze zonder structurele ingrepen ( zoals vb wel gebeurde tussen Sluizen en Nerm) niet duurzaam zijn en eens meegeploegd aanleiding geven tot modderstromen.( zie betonweg Waversesteenweg richting Hauthem). Ook de door de ruilverkaveling ontstane situatie aan de Waversesteenweg waar een erosiegeul na elke bui dieper in het Meldertbos een geul ( nu reeds van meer dan een meter) uitschuurt en dan tonnen zand en leem deponeert in de kasteelvijver zou dringend geremedieerd moeten worden, vanuit de een nazorgbehandeling.

Essentieel is ook dat een reeks structurele maatregelen genomen in het veld tussen Hauthem, Hoegaarden en Nieuw Overlaar.

Om deze reden verzoek Natuurpunt Velpe-Mene de voorzitter van het Ruilverkavelingscomite en de Vlaamse Landmaatschappij om confrom de mogelijkheden van de ruilverkavelingswet hier een initiatief te nemen en in overleg met de gemeente en de betrokkenen maatregelen uit te werken . Op deze wijze zou van deze ruilverkaveling echt een voorbeeldfunctie kunnen uitgaan naar de landinrichting van de toekomst. Uit alle contacten over alle grenzen heen op het veld blijkt dat hier ofwel draagvlak voor is of draagveld groeit.Namens Natuurpunt Velpe-Mene, www.velpe-mene.be

Hugo Abts, voorzitter
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Postby hugo abts on Tue Jul 05, 2005 11:22 am

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>voor de visietekst bij het openbaar onderzoek voor het mer van de ruilverkaveling Willebringen zie
<a href='http://www.velpe-mene.be/files/oo_mer_rvk_willebringen.pdf' target='_blank'>http://www.velpe-mene.be/files/oo_mer_rvk_...illebringen.pdf</a>
Deze tekst geeft een samenvattend overzicht van de inzet en bekommernissen van de afdeling bij de ruilverkaveling Willebringen binnen de afdeling velpe-mene.</span>
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm


Return to Beleid

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron