Verslag Historische studie VLM

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby Pieter abts on Fri Feb 18, 2005 9:50 am

Overleg Kasteelpark Meldert – 27/01/2005
VLM Leuven

Aanwezig

H.Serroyen (aalmoezenier), R.Severijns (directeur), M.Tomballe (leraar wetenschappen), R.Deneef (Monumenten en Landschappen), Lucas Briesen (AMINAL Natuur), P.Abts (Natuurpunt), J.Struyf (werkgroep Meldertbos), L.Albers (Lantschap), A.Haartsen (Lantschap), H.Schrijver (Lantschap), E.Smeets (Lantschap), T.Vandebroeck (landmeter), G.Groeneveld (landmeter), K.Cordemans (VLM), Ph. De Keyser (VLM).


Verontschuldigd
E.Deconinck (Provincie), F.Huon (Gemeente), B.Robberechts (VLM).


Volgende VergaderingDonderdag 28 april 2005, 11.00u in het St-Janscollege te Meldert1 Bespreking
1.1 Stand van zaken, tussenrapportage
1.1.1 Opmetingen: De opmetingen worden op basis van een kringnet vanuit Lambertpunten opgebouwd. Het is geen hoogtemeting, maar een detailmeting van alle relicten inclusief hun hoogte. In februari wordt dit werk afgerond.
1.1.2 Historisch Onderzoek: Lucia Albers geeft een overzicht van de historiek van het domein. Enkele opmerkingen:
Het verschil in terminologie tussen “Bos” en “Lustbos” op oude plannen heeft vooral te maken met een verschil in kadastraal inkomen!
De intekening van de dreef naar het dorp op de kaart anno 1864, komt overeen met de bouwdatum van de toegangspoort anno 1858. In 1908 werd het eerste deel verhard met kasseien.
De toestand in 1893 toont geen noemenswaardige veranderingen en zal daarom niet verder worden behandeld.
Het ontwerp van L.Vander Swaelmen wordt kunsthistorisch gesitueerd en vergeleken met het werk van arch Tersteeg uit Nederland. Qua stijl kan het ontwerp worden gezien als een overgangsvorm van een ecclectische stijl met enkele historiserende vormen en “arts-and-crafts”-invloeden naar het vroeg-modernisme, typisch voor het vroege interbellum. 2 andere ontwerpen van L.Vander Swaelmen worden vermeld: een tuin te Enschede en een stadspleintje te St-Truiden. In dit kader wordt een uitstap voorzien naar het domein “de Hoge Vuurse te Baarn, waar een vergelijkbaar landgoed van de hand van arch. Tersteeg kan bezichtigd worden.
1.1.3 De opname van waterpeilstanden wordt overlegd tussen AMINAL Natuur, het College en VLM.
1.2 Vervolgstappen
1.2.1 Afronding opmeting: februari
1.2.2 Archiefonderzoek: Het archief van de Fam.de Lantsheere bevindt zich waarschijnlijk in het Kasteel van Schiplaken te Hever (Boortmeerbeek). De kans is echter klein dat er nog iets wordt gevonden. Ook het archief van de fam. Vivroux zal worden geraadpleegd. Oude grondfoto’s worden geanalyseerd. K.Cordemans onderzoekt het mogelijk bestaan van oude luchtfoto’s in het legermuseum te Brussel.
1.2.3 Raadpleging deskundigen: verschillende deskundigen worden gecontacteerd. Een lijst is nog niet meegedeeld.
1.2.4 Gebruikerswensen: Lantschap maakt afspraken voor interviews met de Aalmoezeniers, het College, Natuurpunt, Werkgroep Meldertbos, de Provincie, de Gemeente en Monumenten en Landschappen.
1.2.5 Opstellen voorontwerp inrichtingsplan: wordt uitgewerkt na de inventarisatie van wensen en opmerkingen van deskundigen.
1.2.6 Een discussiebijeenkomst: zal plaatsvinden met alle belanghebbenden.
1.2.7 Opmerkingen:
Er dient dringend werk worden gemaakt van een Overzichtskaart met alle relicten. Hierbij dient een ook een waardering en de staat van de elementen worden opgenomen.
De tekst dient te worden aangevuld met een voetnotenapparaat.
VLM voorziet in een CD-ROM met een scherpere afbeelding van de reeds verspreide luchtfoto uit 1947.
De periode na 1940 dient ook te worden besproken, vanwege de veelvuldige ingrepen die er deze periode plaatsvonden (de brandweg, riolering, drainage, de verwoesting na de kapping uit de jaren ’80,…).
Voor de opmaak van de inrichtingsvisie dient te worden uitgegaan van de visie opgenomen in het Erkenningsdossier als natuurgebied. De kappingen van populieren zullen gebeuren ifv. het cultuurhistorisch herstel. Hiervoor zal een bijzonder uitvoeringsplan (in fases) worden uitgewerkt door Natuurpunt.
1.3 Timing
1.3.1 De terreininventarisaties dienen dringend te worden afgerond voor de volgende bijeenkomst, vanwege het aankomend broedseizoen.
1.3.2 De terreininventaris met basiskaart, de wensen van de gebruikers en de betrokken overheden en de visie van de aan te spreken deskundigen dient te worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt met een rondleiding ter plaatse toegelicht.
1.3.3 De afronding van het historisch archiefonderzoek en de opmaak van een ontwerp-inrichtingsplan wordt in een daaropvolgende bijeenkomst besproken.
1.3.4 Het geheel wordt gefinaliseerd in de zomer van dit jaar.
1.3.5 Er wordt gestreefd naar september van dit jaar voor het uitvoeren van de eerste kappingen.
2 Afspraken
wie wat
Lantschap Afronding basisinventarisatie en opmetingen
Lantschap Inventarisatie gebruikerswensen
Lantschap Interviews deskundigen
Lantschap Verderzetting historisch onderzoek
VLM Verderzetting hoogtemeting
VLM Onderzoek oude luchtfoto’s
Natuurpunt Rooiplan

3 Agenda
wanneer wat
28/04/2005 Volgende bijeenkomst Begeleidingsteam en Studiebureau te Meldert.
20/05/2005 Bezoek aan de domein “de Hoge Vuurse” te Baarn, voor dit bezoek wordt vervoer voorzien naar Nederland door VLM.
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron