Persbericht Natuurinrichtingswerken Rosdel

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby hugo abts on Fri Feb 11, 2005 11:51 pm

<span style='color:blue'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Nieuwe leefruimte voor Rietvogels en verhoogde veiligheid.
Natuurinrichtingswerken in Rosdel en Vallei Schoorbroekbeek –Hoegaarden beeindigd
</span></span>

De laatste hand werd deze week gelegd aan natuurinrichtingswerken aan de Schoorbroekbeek in het door Natuurpunt beheerde natuurgebied Rosdel te Hoegaarden ( kaartje Rosdel zie www.velpe-mene.be onder natuurbeheer)

Een duidelijke meerwaarde voor natuur staat voorop: het beektraject krijgt opnieuw een meer natuurlijk karakter. Door het permanent vernatten van de nabije omgeving van de beek binnen het reservaat, zal er een uitbreiding optreden van de rietkragen en bekomen we een grote oppervlakte ‘ waterriet’: het favoriete biotoop voor zeldzame soorten zoals Woudaapje, karekiet en andere rietvogels.

Niet alleen de natuur maar ook de beveiliging tegen wateroverlast van Hoegaarden en Nerm wordt hierdoor verhoogd. De werken verbeteren en herstellen de waterbergende functie van de vallei en laten een vrije meandering toe van de beek op de percelen van Natuurpunt (verwijderen oeverversteviging na de ingrepen door de provincie in 1993-1994 – aanleg wachtbekken en inkorven van de beek met tropisch hardhout).

Enkele jaren terug en na de rechttrekking werd de loop van de beek binnen het Provinciaal wachtbekken, door de provincie Vlaams-Brabant opnieuw natuurtechnisch ingericht. De Provincie verwijderde toen de oeverversteviging binnen het wachtbekken en de oevers werden aangeschuind. Dit gebeurde op vraag van Natuurpunt.Dit geeft dit een beeld van een prachtig Rietland.

Op initiatief van Natuurpunt en in samenspraak met AMINAL afdeling Natuur en de provincie Vlaams-Brabant, werd in het jaar 2000 het plan opgevat om ook het deel stroomafwaarts van het wachtbekken natuurtechnisch in te richten. Dit door het bijkomend verwijderen van de oeverversterking over een lengte van 650 meter en bijkomend door het deels opvullen en aanschuinen van de beek om zodoende een meer natuurlijk beeksysteem te krijgen, in combinatie met een vernatting van het door NP beheerde natuurgebied langs weerszijden van de beek en een grotere waterberging en waterretentie tussen het wachtbekken en de dorpskern van Hoegaarden-Nerm. De vergunningen werden in 2004 verleend. De werken werden nu in januari 2005 uitgevoerd.

De beek loopt nu diffuus over 650 m door het rietveld en zorgt voor een extreme vernatting en een grote oppervlakte zgn ‘ waterriet’. Dit geeft een enorme meerwaarde voor het gebied voor, laat ons dromen, kleine karekiet, sprinkhaanzanger, rietgors maar waarom ook niet bruine kiekendief, porceleinhoen, cetti’s zanger, woudaapje...

Samen met deze ingrepen werden ook 3 doorwaadbare plaatsen op het beektraject aangelegd in functie van de natuurbegrazing en van het maaibeheer van het natuurgebied.
Op 24 april kan iedereen tijdens Walk for Nature 2005 kennismaken met dit natuurgebied.
<span style='color:blue'>Inlichtingen: lucas.briesen@lin.vlaanderen.be of Gsm: 0475394922</span>
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron