Mooiste plekje van Hoegaarden bedreigd

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Mooiste plekje van Hoegaarden bedreigd

Postby Pieter abts on Fri Feb 22, 2008 2:32 pm

Mooiste plekje van Hoegaarden bedreigd

Actie nu het bezwaar (of liefst zoveel mogelijk) moet binnen voor 6 maart, spreek ook de plaatselijke politiekers aan.

De site met de oude knotlinde, de kapel en stervormige kasseiwegen wordt bedreigd. Net naast de kapel aan de Ovehem is er een aanvraag lopende voor een mega varkensstal voor ongeveer 1050 varkens (wat de 'ongeveer' wil zeggen is niet echt duidelijk). Dat Hoegaarden met stip naar voorgeschoven als prachtige gemeente met mooie open landschappen en dat ze van overal komen om er van te genieten is niet voldoende blijkbaar. Het open plateau tussen Opvelp, Willenbringen,Meldert en Bevekom is één van de grootste openruimte dat ons nog rest.

De boer in kwestie heeft net (2007) nog een uitbreiding gekregen van zijn huidig bedrijf midden in de dorpskern, dat er nu een tweede locatie bijkomt is dan ook een aanslag op het ruimtelijk beleid. In het dorp was er geen plaats voor twee industrieële stallen tussen de huizen. Hij verkreeg een vergunning voor één stal, met de nieuwe aanvraag een beetje verder in het dorp wil hij alsnog zijn twee grote stallen realiseren.
In het bezwaar in 2005 hadden we toen al melding gemaakt dat de huidige locatie geen leefbare locatie was en dat ze duidelijkheid moesten scheppen voor iedereen ook voor de boer in kwestie.

Met de investeringen die dit jaar gebeurt zijn (op een zeer ongunstige locatie midden in het dorp en langs het bron gebied van de menebeek) en met de aanvraag op een tweede locatie in het open veld worden de keuze's niet gemaakt. Hierdoor wordt het dorp ontsiert en verpest en nu ook het open landschap verder aangesneden en versnipperd wordt. Wij vragen duidelijkheid en een goede ruimtelijke ordening.
Mensen die willen mee werken aan een bezwaar tegen deze stal kunnen een seintje geven.

bezwaar tegen de stal in 2005 in de overhemstraat

Leuven, Leuvensestraat 6
3010 Kessel-Lo

Aan de heer minister Kris Peeters
Vlaams minister van leefmilieu
Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20 bus 1
1000 Brussel


Tegen ontvangstbewijs


BETREFT: beroep tegen milieuvergunning voor uitbating varkensstallen Overhemstraat ,3320 Hoegaarden,MeldertMijnheer de minister,Natuurpunt Oost-Brabant vzw Afdeling Velpe-Mene tekent hierbij beroep aan bij het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams Brabant dd...... als gevolg van de vergunningsaanvraag ingediend door dhr Beullekens Ronny Overhemstraat nr ... te Hoegaarden voor het uitbreiden en veranderen van de inrichting klasse..... gelegen op bovengenoemd adres.

Vooraf willen wij wel duidelijk stellen dat onze vereniging helemaal niet de bedoeling heeft om op welke wijze dan ook de economische activiteit van bovenvermeld bedrijf te dwarsbomen of onmogelijk te maken, maar wij vinden dat bij de verlening van de vergunning geenszins rekening is gehouden met de goede ordening van plaats en de principes van zorgvuldig bestuur noch met de weerlegging van de argumenten van bezwaarindieners noch van de mestbank die haar minderheidsstandpunt in de milieuvergunningscommissie behield. Bij deze tekenen we dan ook beroep aan tegen voornoemde vergunning en vragen dat deze in een ruimer perspectief dient gezien met afweging van elementen van leefbaarheid van het dorp, de direct omliggende bebouwing en de ecologische waarden zoals tot uiting komt in de biologische waarderingskaart.
Een reeks elementen die hieronder opgenomen zijn pleiten tegen het verlenen van een bijkomende vergunning klasse ..... en omwille van de leefbaarheid op termijn zelfs een landschappelijk verantwoorde bedrijfsverplaatsing van bovenvermeld bedrijf, die met de nodige ruimtelijke en landschappelijke afweging mogelijk zou kunnen gerealiseerd worden binnen de lopende ruilverkaveling willebringen waarbinnen dit bedrijf gelegen is.

Ruimtelijk is de plaats waar men wil bouwen en de activiteit opvoeren gedeeltelijk in woongebied met landelijk karakter gelegen,het geheel is echter praktisch geheel omgeven door woongebied met landelijk karakter en gedeeltelijk in agrarisch (zie bijlage 1, gewestplan) . De nieuwe stal situeert zich tot practisch in de perceelsgrens achter zeer recent gebouwde woningen. Op geen enkele manier kan dit de toets van een goede ordening van de plaats weerstaan en zal dit disproportionele overlast geven aan deze woningen, waarvan verschillende recent vergund en gebouwd.
Het is duidelijk dat zulke locatie geen duurzame bedrijfsvoering mogelijk maakt en eerder vroeg dan laat tot een herlocatie zal moeten worden overgaan met belangrijke kapitaalvernieting. De leefbaarheid van de ganse omgeving komt immers in gevaar en dreigt te verzuren. Ook voor de goede verstandhouding van landbouw met zijn omgeving is dit een slechte zaak.
De stallen worden ook ingeplant in de vallei die op de Biologische waarderingskaart opgenomen is in de hoogste waarde kategorie, een vallei die de uitloper is van het Europees Habitatgebied Meldertbos. In het structuurplan van de Ruilverkaveling wordt deze vallei ook als ecologisch uiterst waardevol en te behouden aangegeven. Vanuit een goede afweging naar het Europees Habitatgebied en vanuit de principes van ‘Stand-Still’ uit de horizontale maatregelen strookt deze uitbreiding op deze plaats niet met de principes van zorgvuldig bestuur.
Bij behandeling van de bezwaren rond de hinder wordt gemeld dat de klachten in de buurt pas de laarste 10 jaar kwamen. Hoe onzorgvuldig deze weerlegging wel is is duidelijk vermits de de bestaande actuele vergunning klasse 1 pas dateert van de laatste 10 jaar.De wijze van formulering en het weerleggen van het bezwaar is zowel onjuist als onzorgvuldig en kan geenzins de toets van een mogelijk beroep bij de Raad van State weerstaan.
De milieuvergunningscommisie heeft wel de indiener gehoord maar geen enkele van de bezwaarindieners werd gehoord ook dit duidt op onzorgvuldigheid.
Nergens worden de juridische argumenten van de mestbank weerlegt,deze zijn nochtans zwaarwegend vermits de mestbank haar minderheidsstandpunt behoudt en vermits de wettelijke bepalingen zowel vergunningstechnisch als in het kader van de nutrientengehalte niet gebruikte vergunningen na een termijn van 2 jaar doet vervallen.
Het gaat hier dus zoals de mestbank stelt in een belangrijke mate om een vervallen vergunning.
Het getuigd van onzorgvuldig bestuur om hier als vergunningverlenende overheid voorbij te willen gaan, temeer daar recentelijk op grond van deze argumenten in Hoegaarden andere vergunningen geweigerd werden. Hier dus niet op ingaan schept dan ook een basis van rechtsongelijkheid ten aanzien van andere exploitanten. Zo werd op deze grond een samenvoeging en verplaatsing van een vergunning van bedrijf Henderickx geweigerd.

Wij menen dat een bedrijfsverplaatsing binnen de lopende ruilverkaveling wenselijk is.

Planologisch gezien zijn er echter nog andere bezwaren in te brengen,
Zo is de aanwezigheid van een beek in de directe omgeving, met gevaar voor vervuiling door de gigantische opslag van drijfmest met uiteraard de mogelijkheid van een defect of ongeval waarbij drijfmest rechtstreeks in de beek terecht komt zeker en vast een bezwaar; (zie bijlage 2)

Op de biologische waarderingskaart zijn de gebieden in de directe omgeving, en zelfs tot tegen de inrichting ingekleurd al biologisch waardevol tot ZEER waardevol.
Men kan zich terecht afvragen of dit zo zal blijven,de inplanting van een dergelijk bedrijf ongeveer midden in een waardevolle vallei lijkt niet aangewezen;(zie bijlage 3)

Op het structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen, waarvoor recent het openbaar onderzoek naar het MER afgesloten werd, wordt de ganse vallei ingekleurd als NATUURONTWIKKELINGSGEBIED, de directe nabijheid van 1800 varkens brengt ook deze toekomstvisie zwaar in het gedrang.

Hoewel de nabijgelegen voetbalterreinen op het gewestplan gelegen zijn in agrarisch gebied, en aldus op zijn minst zonevreemd of zelfs illegaal aangelegd zijn, worden zij door de gemeenschap aldus aanvaard wegens hun grote maatschappelijke impact, met andere woorden worden zij feitelijk aanzien als “legaal”.
De exploitatie ligt ook trouwens tegen het voetbalveld van Meldert. Deze terreinen zijn de-facto recreatiegebied . Het is ondenkbaar dat deze niet alsdusdanig in het gemeentelijk structuurplan Hoegaarden zullen bevestigd worden waardoor dus dan de afstandsregel in verband met varkensstallen ten opzicht van bepaalde bestemmingsgebieden zullen gelden. Besturen is vooruitzien. Het is dus geen goed beleid hier een ruimtelijke situatie versterken die de leefbaarheid aantast terwijl juist binnen de ruilverkaveling zou kunnen gezocht worden naar een afgewogen ruimtelijke, landschappelijke en milieutechnisch afgewogen herlocatie zonder dergelijke kapitaalvernietiging. Door deze vergunning nu te verlenen wordt eenn oplossing op termijn quasi onmogelijk of minstens voor alle partijen een kostelijke zaak. Goed bestuur kan hieraan een oplossing bieden door nu geen nieuwe klasse 1 vergunning te verlenen.
Men kan zich de vraag stellen of dergelijke varkensstallen het structuurplan en de ontwikkeling van Meldert, dat de laatste jaren zich geprofileerd heeft als een aantrekkelijk en snelgroeiend woonmilieu met inbreiding. Deze nieuwe stallen en de consolidatie die hermee gepaard gaat hypotheceren dit onherroepelijk
(bijlage4, luchtfoto)

In de aanvraag is er enkel sprake van gevoelig gebied op een afstand van 3500 meter,deze visie is echter geheel achterhaald omdat recent de molenbeekvallei via een RUP Hoegaardse Valleien ingekleurd werd als VEN en natuurgebied (zie bijlage 2). De hele vallei vanaf de kerk van Meldert is dus VEN.
De afstand tot dit natuurgebied bedraagt hierdoor enkel nog een 600-tal meters,de afstand tot het Europees Habitatgebied van het Meldertbos bedraagt een 300-tal meters.
We vinden het hoogst merkwaardig dat de bestendige deputatie van de provincie Vlaams Brabant hiermee geen rekening houdt,laat staan blijkbaar geen weet van heeft. En dat nergens bij de weerlegging van de bezwaren nergens ingegaan wordt op het argument van het Europees Habitatgebied Meldertbos en Keulen noch op het VEN-gebied ‘Hoegaardse Valleien, deelgebied Menevallei’. Zou het kunnen dat de desbetreffende provinciale administratie voorbijgegaan is aan bepalingen van afweging van de Europese Habitatrichtlijn maar ook aan de herziening van de bestemmingsplannen.
Wij wensen op te merken dat dit gebied (het Meldertbos)opgenomen is in het VEN, tevens betreft het hem hier een EUROPEES HABITATRICHTLIJNGEBIED en ten slotte is het ook nog eens een GEKLASSEERD DORPSGEZICHT en in de Atlas van de Ankerplaatsen en Cultuurlandschappen (zie bijlagen,5,6,7,8)

Ook het op het gewestplan ingekleurde natuurgebied “molenbeekvallei” wordt zwaar gehypothekeerd,immers het ligt stroomafwaarts van de molenbeek die net achter deze stallen doorstroomt.
Dit gebied werd recent via een RUP ingekleurd als natuurgebied en VEN. Nergens is hier bij de afweging op ingegaan.

Op de kaart van kwetsbare gebieden (bijlage 9,10) is duidelijk dat de inplanting op zichzelf wel erg problematisch wordt voor de directe omgeving.

Artikel 14 van het decreet “natuurbehoud en natuurlijk milieu” omschrijft het principe van de zorgplicht :”iedereen die handelingen verricht of hiertoe opdracht verleent,en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad,is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of schade te voorkomen , te beperken of te herstellen.”Gezien de ligging van het bedrijf is deze regelgeving van toepassing.In de voorliggende aanvraag tot milieuvergunning hebben we bijzonder weinig indicaties gevonden die in de richting van de zorgplicht gaan. Daarom zijn we van mening dat de vergunningverlenende overheid op basis van artikel 16 van het natuurdecreet,principe van vermijdbare schade:”als voor een activiteit op grond van wetten,decreten of besluiten een vergunning of toestemming van de overheid….., vereist is,draagt deze overheid er zorg voor door het opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning of toestemming dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan”. De Biologische waarderingskaart evenals het door de coordinatiecommissie goedgekeurde structuurplan onderschrijven deze waarde. Bij de vergunningsverlening is nergens op deze zorgplicht ingegaan.

Verder wensen wij op te merken dat NIET alle bepalingen die tot doel hadden de hinder voor de omgeving te beperken die opgenomen werden in de vorige vergunning een 10-tal jaar geleden uitgevoerd zijn,zo is de aanplant van een groenscherm binnen de exploitatie NIET uitgevoerd, wat op een zekere laksheid of onverschilligheid naar de directe omwonenden en de natuur wijst. Toppunt van cynisme is dat de bestendige deputatie in haar argumentatie verwijst naar een groenscherm,maar dan wel de coniferen die de buren op hun perceelsgrens aangelegd hebben.
Verder vragen wij een grondige evaluatie van de toegekende waarderingspunten gezien de recente nieuwbouw en de hoge ecologische waarde en het ontbreken van de in de vorige vergunning verplichte voorwaarden van een scherm, deze lijken erg hoog voor deze inrichting. Ook een nazicht van de technische aspecten van de inrichting lijkt ons nodig, zo lijkt de mestopslagcapaciteit van de nieuwe stal voor mestvarkens zeer laag in vergelijking met de reeds bestaande stal. Het klinkt op zijn minst ongeloofwaardig dat er een overloop voorzien is naar de oude stal alsof deze indertijd hierop werd voorzien. Dit zou trouwens neerkomen op een wijziging van de vorige vergunningsvoorwaarden. Wij menen dan ook dat er geen gegarandeerde mestopslagcapaciteit is voor het overbruggen van de niet – uitrijperiode. Wij wijzen er trouwens op dat Hoegaarden binnen het kwetsbaar gebied is gelegen.
Deze vallei zal onherstelbaar beschadigd worden met de inplanting van een bio-industriele inrichting die hier echt niet thuishoort
Zowel vanuit maatschappelijk als vanuit esthetisch landschappelijk,als vanuit ecologisch standpunt kan deze instelling op deze plaats NIET toegelaten worden.

Om bovenstaande redenen dienen we conform de wettelijke bepalingen beroep in tegen de vergunning in eerste aanleg verleend door de Bestendige deputatie van de Provincie Vlaams-brabant en voegen hier de nodige wettelijke bescheiden bij.
Met Hoogachting,

[/b]
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Bezwaar 2007 Natuurpunt stal aan de Lindeboom

Postby Pieter abts on Sun Mar 09, 2008 9:36 pm

Natuurpunt Velpe-mene
kern Hoegaarden

Aan het college van Burgemeester en Schepenen
Gemeentenplein 1
3320 Hoegaarden

Betreft: Bouwaanvraag varkenstallen voor 1050 dieren door Dhr. Ronny Beullekens

Natuurpunt Velpe-Mene kern Hoegaarden tekent hierbij bezwaar aan tegen de bouwvergunning van een nieuwe stal op het plateau van Bevekom door Dhr. Ronny Beullekens.

De locatie voor de uitbreiding van het bestaande bedrijf is gelegen op een nieuwe vestigingsplaats in het dorp. Daar er reeds vorig jaar een aanzienlijke uitbreiding heeft plaats gevonden op de huidige locatie is het duidelijk dat dit een extra bedrijfszetel zal worden. Hierdoor zal er zowel nieuwe ruimte worden aangesneden als op de oorspronkelijke locatie de bedrijfs voering worden verder gezet. Hierdoor worden al de nadelen, hinder, visuele vervuiling gecombineerd op deze twee locatie’s in het dorp. Ook in de reeds vroegere bezwaren is dit reeds aangehaald dat er geen duurzaam draagvlak is voor een bio industrieel varkens kweker aan de Overhem.
Door deze aanvraag aan de omgeving van de linde boom wordt dit bevestigd.
Door niet in te gaan op vorige bezwaren is er kostbare tijd verloren gegaan en ook een onomkeerbare investering gedaan in de huidige hoofdzetel.

Door het toekennen in beroep van de vergunning vorig jaar en de invulling van deze vergunning door een nieuwbouw is gekozen om op deze plaats structureel te blijven en dit als de hoofdzetel te beschouwen. Een locatie met zulke stal kan planologisch niet buiten de hoofdzetel.

Aan de linde site wordt er een bouwvergunning aangevraagd; deze kan niet losgezien worden van een milieuvergunning. Deze milieuvergunning hangt samen met een deels vergunde milieuvergunning die aan betrokkene deels toegekend en deels geweigerd werd. Ondertussen heeft betrokkene deze vergunning reeds op de hoofdzetel van zijn bedrijf ingevuld. Het is tegen elke planologische benadering dat op zulke nieuwe landschappelijke site een bouwvergunning zou kunnen afgeleverd worden los van de hoofdzetel van het betrokken bedrijf.

De historische site aan de Linde boom en het plateau van Bevekom maken deel uit van het landschappelijke merk van onze gemeente. Met investeringen in de landschappelijke kwaliteit en ook de oprichting van verblijfsacomodatie (huilewind, Boerderij op de Overhem,…) zal deze kwaliteit nog aan economische waarde winnen.
Het toekennen van een vergunning voor deze stal staat hier haaks tegenover.

In het kader van het structuurplan van de RvK Willebringen en in het Mer rapport zijn er voor deze site duidelijke keuze’s gemaakt naar het herstellen en bewaren van site als landschappelijke marker. De wegen zijn opgenomen als te bewaren kasseiwegen.
Hier een bouwvergunning voor een grootschalige stal met meeltorens is in strijd met het structuurplan en het Mer . Terwijl dat er in de mer studie duidelijk geopteerd werd om een locatie voor vestiging te zoeken.

De Site en de omliggende Holle wegen en kasseiwegen zijn in het structuurplan van de RvK en in het provinciaal fietsroute netwerk opgenomen als te ontwikkelen fiets en wandelverbindingen. De gemeente heeft nog in de loop van de maand Januari de landschapsteam’s van INL de opdracht gegeven om de verlaten holle wegen in de naaste percelen open te maken als een wandelverbinding. De Site van de Linde boom en de omliggende wegen is een landschaps portaal als verbinding tussen het dorp en het plateau van bevekom en het meldertsveld.
Ook hier is belangrijk dat we kiezen voor kwaliteit van het landschap. De stal op deze locatie is in strijd met het te ontwikkelen beleid.

Los daarvan kan voor de hervesting, maar dat betekent de hervestiging, binnen de ruilverkaveling Willebringen of binnen de uitwerking van het structuurplan Hoegaarden gezocht worden naar locatiemogelijkheden die planologisch en landschappelijk inpasbaar zijn waarbij rekening gehouden wordt dat voor Hoegaarden het landschap meer en meer een belangrijke attractiepool wordt zowel voor de vestiging van jonge gezinnen als voor dag- en verblijfsrecreatie. Mede op grond hiervan zou een vestiging op de landschapsmarker Linde een grote vergissing en voor de Hoegaardse gemeenschap een grote kapitaalvernietiging zijn, temeer daar door deze vestiging geen enkel probleem opgelost wordt en ook de hoofdzetel in de Overhemstraat versterkt aanwezig zal blijven.


Namens Natuurpunt
Voorzitter Eddy Stas
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am


Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron