FUB Meldert Overleg stuurgroep.

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

FUB Meldert Overleg stuurgroep.

Postby Pieter abts on Wed Oct 24, 2007 9:23 am

Besprekingsverslag


Verslag 2° overleg stuurgroepvergadering van 4 oktober 2007

Aanwezig
Voor VLM
Philip De Keyser, Jean-Pierre Taverniers,Eddy Stas, Henri Serroyen, roland Severijns, Johan Huybrechts, Marc De Coster

Verontschuldigd

Karl Cordemans, Els De Koninck, Pieter Abts, Willem Hulstaert
Luc Briessens


Besproken onderwerpen
actie Uit vorig verslag
1) De fotogrammetrische studie van het poortgebouw is afgerond en zal aan Grontmij eerstdaags worden overgemaakt.
Grontmij heeft nog geen kopie ontvangen en zal rechtstreeks contact nemen met VIOE Grontmij
2) Grontmij stelt plan van aanpak voor op twee sporen. Enerzijds de afbakening van een aantal concrete uitvoeringsdossiers waarrond al een consensus was bereikt binnen de stuurgroep, bijv. poort aan de Bosberg. En anderzijds een tweede spoor waarbij nog conceptueel werk dient te worden verricht. Van bij de start zal aan het element financiën worden gewerkt en in het bijzonder in het kader van de concrete uitvoeringsdossiers.
Blijft actueel als mogelijk spoor, verder te onderzoeken.
Huidige vergadering
3) Grontmij stelt de stand van zaken in het dossier voor aan de leden van de stuurgroep.
4) Grontmij doet verslag van de bilaterale gesprekken die werden gevoerd met Natuurpunt en de Gemeente Hoegaarden.
• De gemeente heeft de intentie de Bosberg in zijn totaliteit (tussen de rooilijnen) volledig te renoveren. De provincie heeft een principieel akkoord gemeld voor de inrichting van een fietspad op de Bosbergstraat in het kader van het fietsknopen route netwerk.
• De gemeente stelt dat zij de intentie heeft het centrum van Meldert (zone rond de kerk) te renoveren in het kader van het project Plattelandsontwikkeling. De nodige stappen zullen hiervoor worden gezet.
• Natuurpunt wenst natuurlijke oevers en geen oeverversteviging. In grote lijnen gaat het om eerder steilere oevers kant kasteel en zachte overgangen kant natuurgebied.
5) Grontmij stelt de raming der werken voor. De cijfers zijn uitgaande van een zeer voorzichtige en voorlopige raming zonder gedetailleerde meetstaten en in afwezigheid van technische dossiers. In de raming is per post een marge van 15% voorzien voor onvoorziene en in dit stadium van de opdracht nog niet in te schatten werken.
6) Bij het opstellen van de raming zal er uitgegaan worden van een afvoer van slib in ontwaterde toestand. Natuurpunt zal op kaart plaatsen aanduiden waar conform hun beheersplan en gebiedsvisie zones kunnen worden ingenomen voor de tijdelijke opslag en ontwatering van de geruimde specie. Suggestie om de opslag eventueel in de vijvers zelf te laten gebeuren. NP
7) Met betrekking tot de toegankelijkheid van de vijvers en zijn oevers is het aangewezen de bestaande weg te gebruiken die werd ingenomen voor het verwijderen van de bomen uit de populierenkap. Vanuit het noordwestelijk gedeelte zou er een doorgang kunnen zijn naar de Meerstraat voor de vijver boven de cascade. Vanuit de Bosberg kan de gebruikte weg voor de afvoer van bomen gebruikt worden voor het bereiken van de vijver stroomafwaarts van de cascade. Natuurpunt zal hierover uitsluitsel brengen. NP
8)Natuurpunt stelt dat er in de kwelzones geen specifieke bronvegetatie aanwezig is.
9) VLM kan bevestigen dat er geen bathymetrie is uitgevoerd op de vijvers. De dikte van de laag organisch materiaal, slib enz. is momenteel ongekend.
10) Betreffende de vijvers zal in samenspraak met de leden van de stuurgroep een consensus bereikt moeten worden tussen de ecologische en cultuur-historische doelstellingen. Er wordt aan de leden gevraagd hun meningen hieromtrent aan Grontmij over te maken. allen
11) Grontmij vraagt aan Natuurpunt hun visie betreffende de typologie van de oevers van de vijvers en de gewenste waterdiepte in functie van de ontwikkeling van vegetatietypes. Natuurpunt zal intern overleggen en VLM en Grontmij informeren betreffende hun standpunt. NP
12) VLM deelt mede dat hun cultuurtechnische dienst de ontwikkelingen rond de vijvers mee zal volgen VLM
13) Poort en dreef. Momenteel voorziet het project in een volledige restauratie van de poort (kolommen, hekkens en directe omgeving). De dreef is momenteel opgevat als ‘dreef’, ttz. het heraanplanten van een dreefprofiel met linden tussen de poort en de overwelving van de Molenbeek, met vrijmaking van de kasseiweg. Dit betekent het rooien van twee laterale stroken over een breedte van ongeveer 10.00 m. zoadat de nieuwe lindebomen voldoende licht krijgen om een evenwichtige kroon te ontwikkelen. Natuurpunt heeft hieromtrent een andere visie. Zij zullen VLM en Grontmij inlichten omtrent hun standpunt. NP
14) Grontmij pleit voor een eerder gestructureerde dreef tussen de poort en de Molenbeek. Dit eerste gedeelte sluit sterk aan bij het centrum en hier kan de cultuurhistorische waarde overwegen terwijl vanaf de Molenbeek de natuurwaarden primeren. Overleg hieromtrent dient plaats te vinden met RWO – Vlaams Brabant en Natuurpunt. Vraagstuk hier is onder andere hoe om te gaan met de restanten van de vroegere lindendreef.
15) De gemeente pleit voor een geïntegreerde aanpak tussen het domein en zijn onmiddellijke omgeving ttz. centrum van Meldert. De binding tussen het dorp en het domein zijn voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt en de herwaardering van het poortgebouw met dreef moet deze visie onderstrepen.
16) VLM vraagt aan Grontmij een overleg met RWO Vlaams-Brabant (ic Roger De Neef) eerstdaags te organiseren. Grontmij
17) Bij een eventuele evocatie van de tuinen van Louis Van der Swaelmen zijn de leden van de stuurgroep akkoord de paden te accentueren. Er wordt gevraagd aan Grontmij om hieromtrent diverse voorstellen voor te leggen Grontmij
18) De bloementuin op het bovenste terras zal niet meer volgens het originele concept worden herbeplant maar een evocatie kan. De Aalmoezeniers zullen onderzoeken in hoeverre zij mee het onderhoud van dit gedeelte van de tuin voor rekening kunnen nemen. Er worden beplantingsschema’s à la Gertrude Jeckyll gesuggereerd door VLM. Grontmij onderzoekt de haalbaarheid. Ook dit gedeelte dient in nauw overleg met RWO te worden uitgewerkt.
19) VIOE zal de fotogrammetrie via VLM aan Grontmij bezorgen. VIOE
20) De stuurgroep suggereerde om de restauratie van het zwembad annex kleedhokje en de stuw met buis in één dossier te behouden. Grontmij onderzoekt hiervan de opportuniteit Grontmij
21) Er is momenteel geen nieuws omtrent het dossier waterzuivering. De gemeente kan wel meedelen dat hun stelsel in het beheer van RIOBRA is opgenomen en dat zij ondertussen advies hebben gegeven. De site Keulen zou worden opgenomen via een persleiding vanuit Keulen naar de Meerstraat. VLM zal bij RIOBRA informeren naar de stand van zaken omtrent een evt. beslissing voor een persleiding. VLM
22) De Aalmoezeniers vragen een kopie van het plan van bureau Landtschap. Grontmij zal eerstdaags een kopie toesturen. Grontmij
23) VLM vraagt aan Marc De Coster om de financiering van de 14 ‘key-issues’ te onderzoeken in het kader van een zo genaamd ‘kapstok instrument’, zijn er mogelijkheden in het kader van de bescherming als dorpsgezicht of in het kader van het instrument natuurinrichting. MDC
Volgende afspraken
24) volgende vergadering : 08.11.2007 in de lokalen van het Sint-Janscollege te Meldert, om 09:30 uur allen

l.ar. J. Huybrechts
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron