Verslag vergadering FuP/Meldertbos

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Verslag vergadering FuP/Meldertbos

Postby Pieter abts on Mon Oct 01, 2007 2:53 pm

Besprekingsverslag
Betreft
De opmaak van een financierings- en uitvoeringsplan voor het Kasteelpark te Meldert.
Verslag overleg stuurgroepvergadering van 22 augustus 2007

Aanwezig
Voor VLM
Philip De Keyser, Karl Cordemans, Jean-Pierre Taverniers, Pieter Abts, Eddy Stas, Henri Serroyen,Roland Severijns, Willem Hulstaert, Johan Huybrechts, Marc De Coster,

Verontschuldigd
Els De Koninck

1) VLM stelt Grontmij voor aan de leden van de stuurgroep, en maakt melding van de toekenning van de opdracht die is gestart per 1 augustus 2007.
2) Kennismakingsronde tussen de leden van de stuurgroep.
3) VLM maakt kenbaar dat het geviseerde Europese project niet zal doorgaan en dat de subsidies uit die hoek niet kunnen worden verworven. De Europese subsidies zouden worden aangewend voor de restauratie van de poort aan de voet van de Bosbergstraat. De gelden van Europa zouden ½ van het project financieren. De andere ½ komt via het Vlaams Gewest. Deze participatie blijft echter wel doorgang vinden.
4) De fotogrammetrische studie van het poortgebouw is afgerond en zal aan Grontmij eerstdaags worden overgemaakt.
5) De provincie heeft een principieel akkoord gemeld voor de inrichting van een fietspad op de Bosbergstraat in het kader van het fietsknopen route netwerk.
6) Grontmij stelt plan van aanpak voor op twee sporen. Enerzijds de afbakening van een aantal concrete uitvoeringsdossiers waarrond al een consensus was bereikt binnen de stuurgroep, bijv. poort aan de Bosberg. En anderzijds een tweede spoor waarbij nog conceptueel werk dient te worden verricht. Van bij de start zal aan het element financiën worden gewerkt en in het bijzonder in het kader van de concrete uitvoeringsdossiers.
7) Natuurpunt vraagt om al van in een vroeg stadium over te gaan tot gedetailleerde ramingen van de 14 ‘key-issues’ binnen het dossier.
8) De stuurgroep is akkoord om reeds in een vroeg stadium aan te vangen met de opbouw van de technische dossiers. Hiervoor is uiteraard het overleg nodig met RWO Vlaams Brabant. Roger Deneef zal door Grontmij hiervoor worden gecontacteerd.
9) Natuurpunt stelt de vraag hoever de restauratie van de tuinen ‘Van Der Swaelmen’ moet worden uitgewerkt? Risico van een te gedetailleerde uitwerking van bepaalde onderdelen waardoor de financiering van andere onderdelen in het gedrang zouden kunnen komen.
10) De Gemeente Hoegaarden meldt dat een project in het kader van de Plattelandsontwikkeling zal worden ingediend in de maand oktober. Het project omvat hoofdzakelijk de herinrichting van het plein voor de Sint Hermelinduskerk, mogelijker wijze ook de verbinding naar de voet van de Bosberg waardoor er terug een coherente binding ontstaat tussen het centrum en het kasteeldomein. De stuurgroep is in ieder geval enthousiast over een mogelijke geïntegreerde aanpak tussen het centrum van Meldert en het Kasteelpark.
11) VLM vraagt aan Marc De Coster om de financiering van de 14 ‘key-issues’ te onderzoeken in het kader van een zo genaamd ‘kapstok instrument’, zijn er mogelijkheden in het kader van de bescherming als dorpsgezicht of in het kader van het instrument natuurinrichting.
12) Er wordt gevraagd na te gaan welk de rol is van ANB in dit dossier.
13) Natuurpunt kan een belangrijke rol spelen in het herstel van de vijvers. Grontmij zal de technische dossiers klaarmaken in het kader van de overeenkomst met VLM. Natuurpunt kan op basis van deze documenten de subsidies aanvragen en de dossiers inleiden bij de subsidiërende overheden.
14) Grontmij zal in de loop van volgende weken bilaterale overlegmomenten organiseren met Natuurpunt, de Gemeente Hoegaarden, RWO Vlaams Brabant, edm. … Grontmij neemt hier het initiatief.
15) De Gemeente Hoegaarden meldt dat zij lid zijn van RIOBRA en aldus het beheer van hun rioleringsstelsel aan deze organisatie hebben overgedragen.
16) Er dient een gezonde afweging te worden gemaakt tussen de werken die mogelijk zijn in eigen beheer door bijvoorbeeld Natuurpunt en de werken die zullen worden aanbesteed.
17) De stuurgroep is het er over eens dat moet worden uitgegaan van technische dossiers waarin alle werken worden uitbesteed aan één of meerdere aannemers. Er zal zoveel mogelijk worden gegroepeerd volgens ‘disciplines’, waardoor de aanbestedingsdossiers kunnen worden beperkt tot een minimum.
18) Natuurpunt kan een actieve rol spelen in het vrijmaken van bepaalde onderdelen van het terrein. Bijvoorbeeld de trappen, de cascade, enz. …
19) De vraag wordt gesteld hoe de diverse subsidiemogelijkheden zullen worden gecoördineerd. Bestaat de mogelijkheid tot de aanduiding van één gedelegeerd bouwheer die de coördinatie van het geheel zal verzorgen? Kan een ‘gedelegeerd bouwheer’ optreden als indiener van subsidiedossiers die vallen onder de bevoegdheden van de leden voor wie hij optreed? VLM zal via haar juridische dienst één en ander verder onderzoeken.
20) Het restauratiedossier van het koetshuis is in opmaak. Inge De Backer is de contactpersoon voor dit dossier bij RWO Vlaams Brabant.
21) Er is binnen de stuurgroep een akkoord over 5 grote deelacties die de meeste van de 14 ‘key-issues’ bundelen. Bedoeling is de interventies geografisch de sturen zodat er afgewerkte gehelen binnen de site ontstaan.
i) De toegang van aan de voet van de Bosberg bestaande uit de restauratie van het poortgebouw en inrichting van zijn directe omgeving en het herstel van de dreef;
ii) De modernistische tuin van Louis Van Der Swaelmen met trappen, padenpatroon en bloemborders;
iii) De omgeving tennis en zwembad met kleedhokje;
iv) De ontsluiting voor de wandelaar en natuurliefhebber;
v) Het herstel van de vijvers met overbeschoeiingen, cascade, overstorten edm. …
22) Grontmij vraagt aan de leden van de stuurgroep alle info omtrent financiering direct aan Marc De Coster over te maken met CC naar Johan Huybrechts, alle verdere info en contactname zal via Johan Huybrechts gebeuren.
23) De bilaterale afspraken die in de loop van volgende weken zullen plaatsvinden worden in CC met Philipe De Keyser en Karl Cordemans genomen. VLM zal in de mate van het mogelijke aanwezig zijn op deze overlegmomenten.
24) Voor de afspraak met de Gemeente Hoegaarden zal voor Grontmij Peter van Hoegaarden aanwezig zijn en voor de gemeente ook de milieuambtenaar.
25) volgende vergadering : 04.10.2007 in de lokalen van het Sint-Janscollege te Meldert, om 09:30 uur.,

l.ar. J. Huybrechts
landschapsarchitect en stedenbouwkundige
projectleider
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron